Českotěšínští  včelaři letos oslaví 90. výročí  založení ZO ČSV Český Těšín, dovolujeme si Vám připomenout něco z historie. 

90 let Základní organizace Českého svazu včelařů

v Českém Těšíně 1934-2024

 

Devadesáté narozeniny v životě člověka, to je krásný věk, devadesáté výročí založení organizace, to už je kus historie a pro její členy i důvod ke vzpomínkám. Využijme této příležitosti a trochu si tu historii připomeňme.

 

Včelařství na Těšínsku

 

Dne 17. srpna 1872, za Rakousko-Uherska, došlo k založení samostatné sekce „Ogrodniczo-pszczelarskiej“ na Těšínsku. V roce 1934 se naši předkové přihlásili k Českému svazu včelařů, a proto si letos připomínáme 90. výročí této historické události.

Včelařství má u nás dlouholetou tradici. První písemné zprávy pocházejí z roku 1223, dle kterých je poddaným povoleno platit desátky medem. Včelíny tenkrát představovaly velký majetek, byly evidovány v gruntovních knihách a platilo tam azylové právo. Podrobnější záznamy o včelařství máme z druhé poloviny 16. stol., kdy vrchnost začala usilovat o obnovení včelařství zničeného válkami. Včelaři se začali sdružovat do spolků, podobajícím se pozdějším cechům, měli svou samosprávu, vedli gruntovní knihy (včelařství bylo řízeno včelařskými právy), museli však odevzdávat med a vosk.

V letech 1775-1776 za panování Marie Terezie byl vydán „včelařský patent”, který rušil „medařská“ sdružení. Chov včel byl svobodný a osvobozen od daní a poplatků. Včelstva se mohla přemísťovat a zpřísnily se tresty za poškozování nebo krádeže včel. Včelaři, kteří chovali více včelstev, byli finančně odměňování.

Historie včelařství na Těšínsku sahá až do roku  1793, kdy v Těšínském knížectví bylo 1450 včelstev.  První včelařský spolek v Čechách a zároveň v celém Rakousko-Uhersku byl založen roku 1852 v areálu zámku Krásný Dvůr u Podbořan. Jelikož v něm převládalo německé vedení, čeští včelaři se pokoušeli založit spolek vlastní a to se jim povedlo v roce 1864, kdy založili včelařský spolek v Chrudimi. Po něm následovaly České Budějovice, Český Brod a další. Z těchto spolků později vznikl Zemský včelařský spolek pro Čechy v Praze.

O včelařské záležitosti na Moravě se starala Moravsko-Slezská hospodářská společnost se sídlem v Brně, která byla založena v roce 1854. Když se tato hospodářská společnost přeměnila v roce 1868 na samostatný včelařský odbor, přestala se o slezské včelaře zajímat. Ti si proto založili vlastní spolek v roce 1870 se sídlem v Bruntále s názvem „První slezský spolek pro chov včel“, jehož členy byli Němci, Češi i Poláci. V roce 1896 jeho nový předseda Eduard Reidl přenesl sídlo spolku  do  Opavy.  Téhož  roku  odešli  z tohoto  spolku  Češi i Poláci,  kteří  si v roce 1897 založili spolek pro západní Slezsko v Hrabyni. Za pět let na Bílovecku byl založen další spolek „Květoslav“ se sídlem ve Vyškovicích. Tyto dva spolky ustanovily Ústřední zemský spolek včelařský pro vévodství Slezské. Po I. Světové válce se tento spolek přejmenoval, jeho sídlo se přesunulo do Opavy a působilo tam až do roku 1938.

 K podstatným změnám došlo v roce 1934, kdy vznikl Český svaz včelařů, a tímto datem začalo další období místních včelařů. Předsedou se stal polský učitel Francuz.  Tehdejší organizace zahrnovala obce Český Těšín, Nebory, Ropice, Albrechtice, Chotěbuz, Louky, Svibice a Vělopolí.  Za války k této organizaci byli přičlenění včelaři z Goleszowa, Próchnej a Ogrodzonej. Včelaři dostávali německý časopis a příděl cukru 7 kg na včelstvo. Tento systém přídělového cukru se zachoval i nějakou dobu po válce. Dne 21. 6. 1946 na ustavující schůzi se včelaři dohodli na obnovení včelařské organizace v Českém Těšíně a funkci předsedy převzal Jeleń. Po válce až do roku 1948 vycházely tři včelařské časopisy.

Následně byl založen Československý svaz včelařů a začal být vydáván časopis Včelař. V padesátých letech byl postaven včelín v Černém lese na Vyrubané, který později sloužil jako chovná stanice. Velký podíl na jeho výstavbě měl př. Vilém Glac. Dalšími předsedy byli př. Kroczek,

 

Motyka, Lancer, Gutek, Pszczółka, Sojka. Od roku 1984 do roku 2005 funkci předsedy vykonával př. Eduard Plonka. V letech 2005-2010 byl předsedou př. Jan Michel. Od roku 2010 je předsedou př. Luboš Supik.

 

Dne 22. dubna 1987 zástupci včelařů z Kysuckého Nového Mesta, Těrlicka a Českého Těšína podepsali v hotelu Piast v Českém Těšíně družební dohodu, ke které později přistoupili i včelaři z Dzięgielowa  a  Lubna. Ve dnech 15. až 17. června 1988 byla uspořádána včelařská výstava v Těšínském dvoře v Českém Těšíně. Hlavním organizátorem byl Ing. Erich Křístek. Byly pozvány všechny školy, letáčky byly rozeslány organizacím a podnikatelům. Součástí výstavy byl prodej včelích produktů, medového pečiva a medoviny.

V tomto roce byl koncem léta zaznamenán velký úhyn včelstev cca 30 % stavu, další včelstva byla  natolik oslabena, že  úhyny pokračovaly i příští rok. Touto situací se zabýval Výzkumný Ústav

včelařský v Dole a Liptovském Hrádku. Poškození včelaři byli v následujícím roce odškodněni Třineckými železárnami.

 Po listopadu 1989 a následných politicko-ekonomických změnách začaly změny i v zájmových organizacích, včetně ČSV. Po roce 1990 prudce klesaly nejen stavy včelstev ale i členské základny. Jednota ukončila  výkup  medu  od včelařů,  ceny  úlů  a  pomůcek  rychle  stoupaly,  stejně jako cena cukru.  V roce 1999 jsme měli 74 členů a 530 včelstev tj. nárůst o 130 včelstev díky prvnímu velkovčelaři v naši ZO, Ing. Marku Sznapkovi.  Státní dotace D1 byla stanovena na 120 Kč a příspěvek na zazimování včelstev 40 Kč na každé včelstvo. Zároveň došlo k úpravě členského příspěvku na 10 Kč.

Rok  2000 byl  rokem  volebním  a došlo  ke změně pokladníka. Za odstupujícího př. ing. Křístka byl jmenován př. Stanislav Czudek. Po okresní konferenci na Kostelci v OV ČSV Karviná zůstal př. Plonka v dosavadní funkci. Delegátem na VII. sjezd ČSV byl náš jednatel př. Tadeáš Klimsza. Celostátně byl zaznamenán pokles včelstev o 25 tisíc, avšak u nás došlo k nárůstu o 90 včelstev, na konečných 621 včelstev. V okrese Karviná bylo 566 chovatelů a 4 024 včelstev. Část naši ZO se dostala do ochranného pásma. Dotace D1 byla stanovena na 150 Kč na včelstvo a 25 Kč na zazimování. Průměrný věk včelařů byl 59,5 let, stejně jako celosvazový.

Po roce 1990 byl zaznamenán pokles osvětové a přednáškové činnosti, proto byla tato situace projednávána i na VII. sjezdu ČSV. 

V posledních letech jsme zaznamenali zvýšený zájem o včelařství, který můžeme potvrdit i přijímáním mladých členů. Měli jsme možnost podílet se na akcích pořádaných městem pro žáky a studenty českotěšínských škol a snažíme se aktivně pracovat s mládeží, které bychom rádi předali nejen kladný vztah ke včelám ale i zájem o včelaření.

Naše práce a snažení o udržení „aktivní“ členské základny je v posledních letech, po alarmujícím úbytku členů způsobeným jak stárnutím včelařů, tak nenávratnými škodami zapříčiněnými nemocemi včel, podporováno i ze strany státních a krajských institucí. Dotace pro začínající včelaře a možnost získání prostředků na pořízení a obnovu zařízení určeného pro práci se včelami a při zpracování medu určitě významnou měrou přispívají k udržení včelařství na potřebné úrovni.

 

Aktuální dění v naší organizaci

Cílem naší základní organizace není pouze sdružení včelařů a distribuce informací o novinkách ve výzkumu a svazovém dění, ale i zajišťování vzdělávacích seminářů a školení pro členy, organizování poznávacích zájezdů s cílem získávání informací od zajímavých osobností včelařského světa, jak rovněž propagace včelařství u laické veřejnosti.

 

 

 

 

Spolupráce s městem Český Těšín a obcí Chotěbuz

Naše organizace je jednou ze zájmových organizací v našem městě. Vzájemná spolupráce při udržování zdravého včelařství na Těšínsku je díky vstřícnému přístupu  obou stran vedená ve velmi osobní a přátelské rovině.

V roce 2010 jsme od vedení města v Českém Těšíně získali pro potřeby naší organizace prostory v rekonstruované Městské knihovně v Dolním Žukově. To nám umožňuje pořádání pravidelných setkání ve vlastní klubovně. Díky podpoře města byla rovněž pořízena zařízení pro zpracování vosku a ošetřování včelstev.

Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat vedení města Český Těšín a obce Chotěbuz za podporu a dosavadní spolupráci, kterou bychom chtěli udržet a dále rozvíjet i do budoucna.

 

Včelaření včera a dnes

Naši otcové a dědové chovali zdejší včelu zvanou „vlaška“, která byla poměrně ostrá a rojivá.  Po válce k nám byla dovezena včela kraňská, považována za nejvhodnější včelu pro naši oblast, což bylo zároveň zakotveno ve veterinárním zákoně.

Dříve to byly cechy a spolky, které slučovaly chovatelé včel, dnes máme Český svaz včelařů (ČSV) se sídlem v Praze. ČSV podporuje vzdělávání svých členů, což zajišťují učitelé včelařství odbornými přednáškami, semináři, výstavami a podobně. Dále je tady pro začínající včelaře finanční podpora na vybavení, dotace na léčiva, podpora kočování, rozbory medu atd. Tuto pomoc naši předkové neměli. Vesměs to byli drobní zemědělci,  jejichž drobná políčka poskytovala pestrou nabídku pylu, což se blahodárně projevovalo na zdravotním stavu včelstev.

 

Z mnoha akcí poslední doby bychom rádi několik z nich připomněli:

Ø  Zájezd na včelí farmu př. Kolomého ve Starém Městě u Bruntálu (2009) – získali jsme nové poznatky od velkovčelaře, který chová více než 1 000 včelstev a měli jsme možnost poznat výrobu úlových nástavků

Ø  Kurz pečení medového pečiva (2010) – v domácím prostředí naší členky př. Filipczykové se pod vedením Ing. Křibíkové z Dobré vyučilo 15 nových perníkářek.

Ø  8. Včelařská pouť na svatý Hostýn (2010). Zájezd nebyl žádná „honička”, zbyl čas i na pivečko „U koníčka”.

Ø  Od roku 2012 každým rokem v areálu Městské knihovny v Dolním Žukově pořádáme Včelařský den. Pro návštěvníky akce je vždy zajištěno bohaté pohoštění (guláš, rojberka, placky, pivo, alko a nealko nápoje, zákusky, perníčky) nechybí ani včelí kosmetika, atd. Součásti programu včelařského dne je i mini výstavka, kde si návštěvníci mohou prohlédnout běžné včelařské nářadí jako dymák, rozpěrák, kleště pro manipulaci s rámky, atd., ale i nářadí sofistikovanější, např. několikavřetenovou vrtáčku pro vrtání rámkových přířezu před drátkováním rámků nebo přístroj k měření obsahu vody v medu – refraktometr. Znalci se mohou zúčastnit ochutnávky připravených medných vzorků a hlasovat pro vzorek, který jim chutnal nejvíc.

Ø  Bio jarmark (2013) – pravidelně se zúčastňujeme Bio jarmarku pořádaného Střední zemědělskou školou v Českém Těšíně. Pro žáky a studenty českotěšínských škol připravujeme prezentaci včelařství s výstavou včelařských produktů a včelařských potřeb.

Ø  V období let 2016 – 2020 jsme se spolu s Hasičským sborem Zpupná Lhota (Chotěbuz) podíleli na pořádání hasičsko-včelařských plesů.

Ø  V areálu Archeoparku v Chotěbuzi  jsme uspořádali mini výstavku na téma BRTNICTVÍ. Jako exponáty byly použity různé typy starých i nových úlů a také včelařské pomůcky. Přítel Kačerik z družební organizace Kys. Nové Mesto vystoupil s přednáškou na téma: „Včelařství, medvědi a včely“.

Ø Na pozvání Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně se naše organizace každým rokem zúčastňuje jejích akcí: DEN ZEMĚ a na podzim BIO-JARMARK. Na těchto akcích v proskleném úlu demonstrujeme živé včely. V blízkosti skleněného úlu se vždy nachází někdo z členů naší organizace, připraven fundovaně odpovídat na kladené otázky, jelikož o prosklený úl a včely v něm mají žáci a studenti velký zájem. Dále na těchto akcích prodáváme medové výrobky a další včelí produkty.

Ø Zúčastnili jsme se i Velikonočního jarmarku v Těšínském muzeu.

Ø K šíření povědomí o včelách využíváme i účasti na Farmářských slavnostech pořádaných farmou Kotajny v Koňakově. O včelí produkty jako med, zákusky – medovníky, svíčky z včelího vosku, včelí kosmetiku nebo medovinu je vždy velký zájem. Rovněž i zde míváme prosklený úl s živými včelami.

Ø Během prázdninového období jsme se podíleli na akci „Prázdniny s Amosem (středisko volného času při MěÚ Český Těšín) ve firmě Trianon v Českém Těšíně, kde př. Czudek a př. Baron připravili pro děti poutavé povídání o včelkách a ukázky pomůcek pro práci se včelami.

Ø Den dětí, Den obce, oslavy 20 let a 25 let trvání obce Chotěbuz. I na těchto akcích jsme se s našimi prvotřídními masnými i dezertními výrobky podíleli na zajištění občerstvení pro návštěvníky těchto akcí.

Ø Český rozhlas Ostrava a obec Chotěbuz pořádali u příležitosti 90 let Českého rozhlasu Ostrava veselici. Ani na této akci jsme nechyběli a našimi výrobky přispěli ke spokojenosti návštěvníků.

 

Zájezdy s rodinnými příslušníky a členy družebních organizací:

·                  Včelařská výstava „Hanácká včela“ v Olomouci. ZO zajistila prohlídku Olomouce s                      průvodkyní. 

·                  Trenčín – mezinárodní zahrádkářská a včelařská výstava, na zpáteční cestě jsme se zastavili u našich přátel v Povine ( včelaři Kysucké Nové Mesto).

·                  Trenčín po druhé – včelařská a zahrádkářská výstava spojená s prohlídkou hradu.

 

Brigády

Každým rokem kultivujeme zahradu u Městské knihovny,  zastřiháváme živý plot kolem areálu a zvelebujeme klubovnu.

 

Vzdělávání

Pro doplňování znalostí a průběžné seznamovaní se s novými postupy ve včelaření pořádáme přednášky nejen pro naše členy, ale i pro členy jiných organizací. Přednášející: př. Antonín Přidal, př. Vantuchová, př. Hykel, MUDr. Hajdušková, př. Sedláček, př. Danihilík. Také náš člen – př. Vojtišek uskutečnil přednášku pro studenty Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně.

 

Ostatní

S ohledem na početně značný úhyn včelstev na podzim 2015 roku  byla výborem ZO zajištěna obnova zavčelení a pro naše členy bylo zakoupeno 150 oddělků.

Moravskoslezským krajem byl vypracován Dotační program na obnovu úlů, a to výměnou starých úlů za úly nové: příspěvek 1000 Kč na každý nový úl.

 

V roce 2022 výbor ZO zabezpečil nákup a dovoz nektarodarných a pylodárných keřů v počtu 450 ks. Členové si mohli tyto keře kupovat po 6 kusech za 100,- Kč. Po ověření zájmu jednotlivých členů bylo v následujícím roce zakoupeno 30 kg osiva pro výsev nektarodarného Biopasu.

 

Na základě usnesení Družební dohody, která se v organizacích podepisuje co 5 let, členové ZO Český Těšín, Kysucké Nové Mesto, Lubno, Těrlicko a Dzięgielów se vzájemně navštěvují u příležitosti společenských akcí, výročních členských schůzí anebo zájezdů, přičemž si vyměňují poznatky v oblasti včelaření.

 

Pro naše členy jsme pořídili plátěné tašky s logem včely a webovou adresou: www.vcelaritesin.cz. Každý člen obdržel 2 ks. Pro pořádaní akcí jsme zajistili propagační ubrusy a zástěry. Na jaře se konají výroční členské schůze s pohoštěním, v létě se pořádají členské schůze na zahradě Městské knihovny v Dolním Žukově.

 

Každoročně nakupujeme a doplňujeme inventář pro potřebu jak organizace tak i včelařů, např.: mobilní kotel na zpracování vosku, odstředivka vosku, aerosolové vyvíječe a kompresor, plynový gril, strojek na rojberku, party stany, výčepní zařízení, lednice, kávovar, termosky na medovinu, zahradní lavice a stoly.

Vždy na výroční členské schůzi si členové mohou objednat sklenice na med, a to včetně víček. ZO pak zajistí jejich nákup.

 

V období mezi rokem 2014 a 2024 byly dva roky volební (rok 2015 a rok 2020), kdy členové ZO na výroční členské schůzi volí funkcionáře výboru ZO. S ohledem na skutečnost, že funkcionáři výboru ZO zvolení v roce 2015 vykonávali funkce jim svěřené svědomitě, zodpovědně a s plným nasazením, mnohdy nad rámec povinností z funkce vyplývajících, byla jim důvěra členské základny vyslovena i ve volbách v roce 2020. Zde je jejich seznam.

 

 

                                       ZO ČSV ČESKÝ TĚŠÍN  –  FUNKCIONÁŘI VÝBORU

 

PŘEDSEDA                                    SUPIK LUBOŠ

                                              MÍSTOPŘEDSEDA                        HAROK STANISLAV

                                              JEDNATEL                                     KLIMSZA TADEÁŠ

                                              ÚČETNÍ (POKLADNÍK)               ROSZKA RYSZARD

                                              REFERENT PRO OSVĚTU           FILIPCZYKOVÁ LUDMILA

                                              REFERENT PRO TLUMENÍ         VOJTÍŠEK PETR

                                              VČELÍCH NÁKAZ

                                              REFERENT PRO CHOV                WITOSZ RADEK

                                              ČLEN VÝBORU                             BARON JOSEF

                                              PŘEDSEDA KK                              STOSZKOVÁ LENKA

                                              ČLEN KK                                        NIEMIEC JAROSLAV

                                              ČLEN KK                                        NIEMCZYK KAREL

                                              HOSPODÁŘ                                    SZTURC KAREL

                                              DŮVĚRNÍK                                    BOBEK JAN, CZUDEK STANISLAV,            

                                                                                                       FILIPCZYKOVÁ LUDMILA, HAROK STANISLAV,

                                                                                                       KABOT JAN, KLIMSZA TADEÁŠ,

                                                                                                       NIEMIEC JAROSLAV, SUPIK LUBOŠ,

                                                                                                       SZTURC ROSTISLAV, NIEMCZYK KAREL,

                                                                                                       ŠKRABIŠ JIŘÍ, HALTOF RUDOLF